Identifier_Effect Management Groep_HiResWerkwijze

Zoals toegelicht in de aanleiding, resulteert uw vraag naar een oplossing automatisch in het feit dat wij vijven, met de 8 disciplines die wij u bieden, onze oplossing onderling afstemmen. Welke ingang u ook neemt. Diegene die u het eerst aanspreekt blijft voor die oplossing behoefte ook uw contactpersoon. Dus een van ons vijven heeft de lead richting de andere disciplines en de eventuele 2e lijns specialisten, behoudt de regie en het holistisch overzicht op al uw vervlochten belangen. Het kan zijn dat u met anderen aan tafel komt echter altijd onder regie van uw eerste contactpersoon.

Wij bieden onze oplossingen aan in diverse fasen. Om voor u de verschillende fasen duidelijk te maken die wij doorlopen om tot oplossingen te komen hebben wij hieronder kort en bondig voor u omschreven wat die fases inhouden.

Indien u uiteindelijk het EFFECT PROGRAMMA© gaat doorlopen zullen wij naast het MAATWERK ook gebruik maken van een groot aantal STANDAARD formats. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract voor een van uw medewerkers, standaard grootboekschema’s, V&W, balans- en prognoserapportages, etc. Erop gericht om de kosten van uw bedrijfsvoering te drukken. Alles gebaseerd op het principe dat ook in de advies & consultancy branche 80 % standaard is en niet als maatwerk telkens opnieuw verkocht hoeft te worden.

Neemt niet weg dat na het doorlopen van uw EFFECT PROGRAMMA© u naar alle waarschijnlijkheid behoefte blijft houden aan periodieke ondersteuning. Immers uw bedrijf is een organisatie en die is continu onderhevig aan aanpassingen en wijzigingen. Voor de primaire vragen bieden wij de mogelijkheid om een HULPLIJN abonnement af te nemen zoals hieronder toegelicht.

Identifier_Effect Management Groep_HiResNiveaus

Een op uw situatie afgestemd abonnement waardoor u drempelvrij ALLE DISCIPLINES kunt bellen voor een simpel “ja, dat is mogelijk maar denk aan…” of “nee, is niet mogelijk omdat…” zodat u verder kunt met uw denkproces en dus met ondernemen. Indien u dit abonnement afneemt verkrijgt u een Login en WW om toegang te verkrijgen tot het menu Oplossingen & Prijzen. Daarnaast zal ieder van ons u jaarlijks bezoeken om zonder agenda te sparren & te klankborden om te bespreken wat uw mogelijke latente of nieuwe behoeften aan oplossingen zijn en/of van gedachten te wisselen.
Wij bieden u veel oplossingen aan voor vaste prijzen die wij als standaard typeren maar wel van belang zijn om bijvoorbeeld risico’s te beperken, verplicht of noodzakelijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. De oplossingen staan vermeld in het menu “Oplossingen & Prijzen” en zijn inzichtelijk indien u een Login en WW heeft verkregen. Deze Login en WW verkrijgt u mits u een hulplijn abonnement afneemt.
Met maatwerk stemmen wij met u van te voren af wat u als gegarandeerd EFFECT mag verwachten tegen welke prijs. Dit bouwen wij op door gebruik te maken van ons EFFECTPROGRAMMA©. Hierin wordt beschreven wat de resultaatgarantie is die wij u geven maar ook uw leveringsverplichting. Dit kan een kort maar ook een meerjarig programma zijn. Alles afhankelijk van uw behoefte aan oplossingen.

Identifier_Effect Management Groep_HiResFases

Fase 1 is de fase waarin wij kosteloos door middel van 35 EFFECT Inventarisatie – Scan vragen snel een eerste indruk krijgen of wij iets voor u zouden kunnen betekenen. Nadat deze vragen zijn beantwoord worden die door ons geanalyseerd en kunnen wij u daarna aangeven of het zinvol is om naar Fase 2 te gaan de EFFECT Bedrijfs – Scan.
Nadat vastgesteld is dat wij een toegevoegde waarde hebben, gaan wij met u in overleg of u een gedetailleerd onderzoek wilt laten verrichten naar de mogelijkheden FASE 2. Deze EFFECT Bedrijfs – Scan moet vervolgens voor u een overzicht opleveren van de gegarandeerde opbrengsten en de daarvoor noodzakelijke investeringen per discipline. Dit overzicht bevat geen details van deze besparingen en investeringen maar moet u doen inzien dat het EFFECT Programma, FASE 3, een toegevoegde gegarandeerde waarde heeft. Deze EFFECT Bedrijfsscan is niet kosteloos, echter de prijs wordt van te voren met u overeengekomen. Indien u vervolgens het EFFECT Programma ©  door ons laat uitvoeren zullen de overeengekomen kosten van de EFFECT Bedrijfs – Scan worden verrekend.
FASE 3 betekent dat u gekozen hebt voor het EFFECT Programma. Dit programma kan kort maar ook langlopend zijn afhankelijk van wat wij gezamenlijk met u bij uw bedrijf aan potentieel hebben vastgesteld. In dit programma wordt in detail aangegeven wanneer wat uitgevoerd zal gaan worden, rekening houdend met mogelijke investeringen maar ook uw leveringsverplichting om de gegarandeerde opbrengsten te behalen. Een belangrijk onderdeel van het programma is de periodieke EFFECT Rapportage die u digitaal aangereikt krijgt. In deze rapportage worden in een rapport cijferlijst de zogenaamde “IST” (de uitgangspositie) en de “SOLL” (het doel) en de voortgang van het programma weergegeven aan de hand van EFFECT Ratios met een cijfer tussen 0 en 10. Daarnaast worden aangeleverd de gangbare Financiële Ratios, V & W, Balans en Prognose die voor u, alsook voor uw mogelijke financierder van belang zijn om te sturen en in control te zijn.

Identifier_Effect Management Groep_HiResRatio’s

Financiële ratios zijn kengetallen waarmee de financiële toestand van een onderneming kan worden beoordeeld en gemeten. Afhankelijk van het type bedrijf kan men de te meten ratios inzetten. U kunt o.a. denken aan liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en omloopsnelheid ratio’s.

Voordeel, een hard gegeven gebaseerd op algemeen bekende variabelen vanuit financieel oogpunt en goed te vergelijken met een eventuele benchmark. Nadeel is echter dat deze altijd zijn gebaseerd op basis van cijfers in het verleden, nietszeggend over toekomstige ontwikkelingen.

Effect ratios, zijn kengetallen waarmee juist de niet financiële toestand van een onderneming en de ondernemer worden beoordeeld en gemeten.

De kengetallen worden samengesteld aan de hand van onze Effect bedrijfsscan. Deze scan bestaat uit een groot aantal variabelen waar wij als specialisten een waarde aan toekennen tussen de 0-10, waarbij 0 is niet aanwezig en 10 is uitstekend. Elke variabele heeft ook nog een wegingsfactor van 0, 1, 2 of 3 waarbij 0 niet van toepassing is en afhankelijk van de mate van importantie van die variabelen kan de factor oplopen tot 3. Al deze kengetallen vormen samen het EFFECT ratio van die betreffende discipline en worden periodiek gemeten. Vanuit dit ratio kan ook een ontwikkeling uitgestippeld en gemeten worden.

Bijvoorbeeld:
Met financiële ratios die bijvoorbeeld aangeven dat een bedrijf rendabel is, kan men niet zien dat het ICT platform nog gebaseerd is op Telraam of commodore 64 niveau! Men kan ook niet zien dat men een gemiddelde leeftijd van personeel heeft van boven de 50+ met een extreem ziekteverzuim waarvoor de ondernemer geen strategisch HR en ouderenbeleid heeft of misschien wel niet wil ontwikkelen. Maar ook niet hoe innovatief men is, welke en hoeveel IP ( Intellectual Property) mogelijkheden er zijn die een belangrijke waarde zijn voor het bedrijf en de continuïteit.

Kortom totaal inzicht verkrijgen in de continuïteit van het bedrijf. De Financiële en EFFECT ratios zullen dat wel inzichtelijk maken, en het EFFECT programma beschrijft vervolgens hoe van een 3,5 voor ICT en een 4 voor HR beleid naar bijvoorbeeld een 7.5 voor beide te gaan, of hoe een 7,5 op een 7, 5 moet kunnen blijven.